Có 1 kết quả:

乃至 nǎi zhì

1/1

nǎi zhì [nǎi shì]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) and even
(2) to go so far as to

Một số bài thơ có sử dụng