Có 2 kết quả:

难不成 nán bù chéng難不成 nán bù chéng

1/2

nán bù chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Is it possible that ... ?

nán bù chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Is it possible that ... ?