Có 2 kết quả:

难吃 nán chī ㄋㄢˊ ㄔ難吃 nán chī ㄋㄢˊ ㄔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

unpalatable

Từ điển Trung-Anh

unpalatable