Có 2 kết quả:

难吃 nán chī難吃 nán chī

1/2

nán chī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unpalatable

nán chī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unpalatable