Có 2 kết quả:

难得一见 nán dé yī jiàn難得一見 nán dé yī jiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

rarely seen

Từ điển Trung-Anh

rarely seen