Có 2 kết quả:

难懂 nán dǒng ㄋㄢˊ ㄉㄨㄥˇ難懂 nán dǒng ㄋㄢˊ ㄉㄨㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand

Từ điển Trung-Anh

difficult to understand