Có 2 kết quả:

难过 nán guò ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ難過 nán guò ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel sad
(2) to feel unwell
(3) (of life) to be difficult

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel sad
(2) to feel unwell
(3) (of life) to be difficult

Một số bài thơ có sử dụng