Có 1 kết quả:

男基尼 nán jī ní

1/1

nán jī ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mankini (loanword)