Có 2 kết quả:

难控制 nán kòng zhì難控制 nán kòng zhì

1/2

nán kòng zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hard to control

nán kòng zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hard to control