Có 2 kết quả:

男怕入錯行,女怕嫁錯郎 nán pà rù cuò háng , nǚ pà jià cuò láng男怕入错行,女怕嫁错郎 nán pà rù cuò háng , nǚ pà jià cuò láng

1/2

Từ điển Trung-Anh

men fear getting into the wrong line of business, women fear marrying the wrong man (proverb)

Từ điển Trung-Anh

men fear getting into the wrong line of business, women fear marrying the wrong man (proverb)