Có 2 kết quả:

难忘 nán wàng ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ難忘 nán wàng ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

unforgettable