Có 2 kết quả:

难忘 nán wàng難忘 nán wàng

1/2

nán wàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

unforgettable