Có 1 kết quả:

男星 nán xīng

1/1

nán xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) male star
(2) famous actor