Có 2 kết quả:

男子篮球 nán zǐ lán qiú ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ男子籃球 nán zǐ lán qiú ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

men's basketball

Từ điển Trung-Anh

men's basketball