Có 2 kết quả:

脑力 nǎo lì腦力 nǎo lì

1/2

nǎo lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mental capacity

nǎo lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mental capacity