Có 2 kết quả:

脑血管屏障 nǎo xuè guǎn píng zhàng腦血管屏障 nǎo xuè guǎn píng zhàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

blood brain barrier

Từ điển Trung-Anh

blood brain barrier