Có 4 kết quả:

脑叶 nǎo yè脑液 nǎo yè腦液 nǎo yè腦葉 nǎo yè

1/4

nǎo yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lobe of the brain

nǎo yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

brain fluid

nǎo yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

brain fluid

nǎo yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

lobe of the brain