Có 2 kết quả:

內稃 nèi fū ㄋㄟˋ ㄈㄨ内稃 nèi fū ㄋㄟˋ ㄈㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

inner husk

Từ điển Trung-Anh

inner husk