Có 2 kết quả:

內線交易 nèi xiàn jiāo yì内线交易 nèi xiàn jiāo yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

insider trading (illegal share-dealing)

Từ điển Trung-Anh

insider trading (illegal share-dealing)