Có 2 kết quả:

內衣褲 nèi yī kù内衣裤 nèi yī kù

1/2

nèi yī kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

underwear

nèi yī kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

underwear