Có 2 kết quả:

尼格罗 ní gé luó尼格羅 ní gé luó

1/2

ní gé luó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

negro (loanword)

ní gé luó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

negro (loanword)