Có 1 kết quả:

泥垢 ní gòu

1/1

ní gòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dirt
(2) grime