Có 1 kết quả:

尼姑 ní gū

1/1

ní gū

phồn & giản thể