Có 1 kết quả:

拈香 niān xiāng

1/1

niān xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

burn incense

Một số bài thơ có sử dụng