Có 2 kết quả:

年均增長率 nián jūn zēng zhǎng lǜ年均增长率 nián jūn zēng zhǎng lǜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

annual rate of growth

Từ điển Trung-Anh

annual rate of growth