Có 2 kết quả:

念旧 niàn jiù念舊 niàn jiù

1/2

niàn jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remember old friends
(2) to cherish old friendships
(3) for old time's sake

niàn jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remember old friends
(2) to cherish old friendships
(3) for old time's sake

Một số bài thơ có sử dụng