Có 2 kết quả:

鳥腳下目 niǎo jiǎo xià mù鸟脚下目 niǎo jiǎo xià mù

1/2

Từ điển Trung-Anh

Ornithopoda, suborder of herbivorous dinosaurs including iguanodon

Từ điển Trung-Anh

Ornithopoda, suborder of herbivorous dinosaurs including iguanodon