Có 2 kết quả:

鳥獸 niǎo shòu鸟兽 niǎo shòu

1/2

niǎo shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) birds and beasts
(2) fauna