Có 2 kết quả:

鳥疫衣原體 niǎo yì yī yuán tǐ ㄋㄧㄠˇ ㄧˋ ㄧ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ鸟疫衣原体 niǎo yì yī yuán tǐ ㄋㄧㄠˇ ㄧˋ ㄧ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia ornithosis

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia ornithosis