Có 2 kết quả:

啮齿动物 niè chǐ dòng wù嚙齒動物 niè chǐ dòng wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

rodent

Từ điển Trung-Anh

rodent