Có 4 kết quả:

嗫嚅 niè rú ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ囁嚅 niè rú ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ顳顬 niè rú ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ颞颥 niè rú ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ

1/4

Từ điển Trung-Anh

(1) to stammer
(2) to mumble
(3) to speak haltingly

Từ điển Trung-Anh

(1) to stammer
(2) to mumble
(3) to speak haltingly

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển phổ thông

xương vành tai

Từ điển Trung-Anh

temple (the sides of human head)

Từ điển phổ thông

xương vành tai

Từ điển Trung-Anh

temple (the sides of human head)