Có 2 kết quả:

嗫呫 niè tiè囁呫 niè tiè

1/2

niè tiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to whisper

niè tiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to whisper