Có 2 kết quả:

宁为玉碎,不为瓦全 nìng wéi yù suì , bù wéi wǎ quán寧為玉碎,不為瓦全 nìng wéi yù suì , bù wéi wǎ quán

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) Better broken jade than intact tile.
(2) Death is preferable to dishonor. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

(1) Better broken jade than intact tile.
(2) Death is preferable to dishonor. (idiom)