Có 1 kết quả:

牛角包 niú jiǎo bāo

1/1

niú jiǎo bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

croissant