Có 2 kết quả:

浓香 nóng xiāng濃香 nóng xiāng

1/2

nóng xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong fragrance
(2) pungent