Có 2 kết quả:

浓烟 nóng yān濃煙 nóng yān

1/2

nóng yān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thick smoke

nóng yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thick smoke