Có 1 kết quả:

女公爵 nǚ gōng jué

1/1

nǚ gōng jué

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

duchess