Có 2 kết quả:

女萝 nǚ luó女蘿 nǚ luó

1/2

nǚ luó

giản thể

Từ điển phổ thông

giống cỏ nữ la