Có 1 kết quả:

女人家 nǚ rén jia

1/1

nǚ rén jia

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

women (in general)