Có 2 kết quả:

女士优先 nǚ shì yōu xiān女士優先 nǚ shì yōu xiān

1/2

Từ điển Trung-Anh

Ladies first!

Từ điển Trung-Anh

Ladies first!