Có 1 kết quả:

女娃 nǚ wá

1/1

nǚ wá [nǚ wá]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) girl