Có 1 kết quả:

女王 nǚ wáng

1/1

nǚ wáng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nữ hoàng
2. hoàng hậu

Từ điển Trung-Anh

queen

Một số bài thơ có sử dụng