Có 2 kết quả:

女貞 nǚ zhēn女贞 nǚ zhēn

1/2

nǚ zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

privet (genus Ligustrum)

Một số bài thơ có sử dụng

nǚ zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

privet (genus Ligustrum)