Có 2 kết quả:

女装裁缝师 nǚ zhuāng cái feng shī女裝裁縫師 nǚ zhuāng cái feng shī

1/2

Từ điển Trung-Anh

dressmaker

Từ điển Trung-Anh

dressmaker