Có 2 kết quả:

女子无才便是德 nǚ zǐ wú cái biàn shì dé女子無才便是德 nǚ zǐ wú cái biàn shì dé

1/2

Từ điển Trung-Anh

a woman's virtue is to have no talent (idiom)

Từ điển Trung-Anh

a woman's virtue is to have no talent (idiom)