Có 2 kết quả:

挪开 nuó kāi挪開 nuó kāi

1/2

nuó kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to move (sth) away

nuó kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to move (sth) away