Có 1 kết quả:

挪威 nuó wēi

1/1

nuó wēi [nuó wēi]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Na Uy