Có 2 kết quả:

偶联反应 ǒu lián fǎn yìng ㄛㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ偶聯反應 ǒu lián fǎn yìng ㄛㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

chain reaction (chemistry)

Từ điển Trung-Anh

chain reaction (chemistry)