Có 1 kết quả:

怕老婆 pà lǎo pó

1/1

pà lǎo pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) henpecked
(2) to be under one's wife's thumb