Có 2 kết quả:

拍卖 pāi mài拍賣 pāi mài

1/2

pāi mài

giản thể

Từ điển phổ thông

bán đấu giá

Từ điển Trung-Anh

(1) to auction
(2) auction sale
(3) to sell at a reduced price

pāi mài

phồn thể

Từ điển phổ thông

bán đấu giá

Từ điển Trung-Anh

(1) to auction
(2) auction sale
(3) to sell at a reduced price