Có 1 kết quả:

派定 pài dìng

1/1

pài dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to believe
(2) to be convinced