Có 2 kết quả:

盘餐 pán cān ㄆㄢˊ ㄘㄢ盤餐 pán cān ㄆㄢˊ ㄘㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

side dish